• بارسلونا از فصل جاری بندی در قرارداد بازیکناننش گنجانده است که بر اساس آن، بازیکن در صورت مصدومیت های متوالی، دیگر پاداش دریافت نخواهد کرد.
    این بند به دنبال مصدومیت های پی در پی دمبله و اومتیتی به قرارداد ها اضافه شد که با وجود مصدومیت تمام پاداش خود را دریافت کردند.سابقا فوتبالیست‌ها اگر
  • حداقل در 50 درصد بازی ها به میدان میرفتند، همه پاداش خود را برای موفقیت های تیمی دریافت می‌کردند . مثلا اگر بازیکن در پنج بازی ابتدایی فصل به میدان
  • میرفت و سپس به دلیل مصدومیت امکان حضور در بازی را پیدا نمیکرد، همه پاداش قید شده در قراردادش را دریافت می کرد. مدیران بارسا معتقدند که با این بند،
  • بازیکنان بیشتر مراقب خواهند بود تا مصدوم نشوند که هم به سود خود بازیکن است و هم برای باشگاه مفید خواهد بود.