تجارت ۱۳ ساله ایران

تجارت ۱۳ ساله ایران در یک نگاه

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نسبت‌های صادرات و واردات کشور اعم از نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی)، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی)، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۶ و نیز پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام شد.

بر این اساس طی پنج‌ماهه نخست امسال نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۰۹۱ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۱.۰۲ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۱ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۰. ۹۸ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۶ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۷۳ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۸۶ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۳۶ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۱۶ درصد بوده است.

همچنین در سال ۱۳۹۵ نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۸۴درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۱.۰۱ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۱۹ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۰.۹۹درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۴ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۸۶ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۱.۰۲ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۱۶  درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۰.۹۸ درصد بود.

همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۶۸ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۹۵ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۴۶ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۰۵ درصد بود.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۳۹۲ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۶۴ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۸۴ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۵۷ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۱۹ درصد بود.

همچنین در سال ۱۳۹۱ نیز نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۶۱ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۷۸درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۶۴ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۲۹ درصد بود.

در سال ۱۳۹۰ نیز به عنوان حد فاصل سال‌های مذکور نسبت صادرات نفتی به واردات (بدون میعانات گازی) معادل ۰.۵۵ درصد، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات (با میعانات گازی) معادل ۰.۷۱ درصد، نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) معادل ۱.۸۳ درصد و نسبت واردات به صادرات غیرنفتی (با میعانات گازی) معادل ۱.۴۱ درصد بود.

جدول مربوط به نسبت‌های صادرات و واردات کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ و پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بدین شرح است.

57751788