تخلیه بیست وشش میلیون تن کالا در بنادر ایران

بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی کالاهای اساسی که در سال 1400 تخلیه شده اند در مقایسه با سال 1399، رشد 26 درصدی داشته اند.

کالاهای اساسی مزبور شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی سال ۱۴۰۰ معادل ۲۶ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۲۲ تن بوده که در مقایسه با تخلیه ۲۱ میلیون و ۸۸۰ تنی کالاهای اساسی طی سال ۹۹، رشد ۲۶ درصد رشد داشته است.

طی سال گذشته میزان تخلیه گندم ۶ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۴۱۲ تن بوده است که نسبت به تخلیه ۳ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۱۸۰ تنی در سال ۹۹، 80 درصد رشد داشته است..

میزان تخلیه جو ۳ میلیون و ۸۷ هزار و ۴۶۸ تن بوده که نسبت به تخلیه یک میلیون و ۷۳۰ هزار و ۲۸۹ تنی در سال ۹۹، 78 درصد رشد داشته است. .

میزان تخلیه ذرت نیز ۹ میلیون و ۶۷۷ هزار و ۷۹۳ تن در سال 1400 بوده است که نسبت به تخلیه ۹ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۵ تنی در سال ۹۹، 4 درصد رشد داشته است..

میزان تخلیه سویا نیز در سال گذشته ۴ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۳۷ تن بوده که نسبت به تخلیه ۳ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۷۴۷ تنی درسال ۹۹، 11 درصد رشد داشته است.

میزان تخلیه برنج هم ۳۱۵ هزار و ۶۰۱ تن بوده که نسبت به تخلیه ۲۱۴ هزار و ۴۴۷ تنی آن در سال ۹۹، رشدی ۴۷ درصدی را تجربه کرده است.

تخلیه شکر در بنادر کشور در سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۱ میلیون ۳۸ هزار و ۸۶ تن بوده که نسبت به تخلیه یک میلیون و ۱۵۳ هزار و ۵۳۴ تنی آن در سال ۹۹، 10 درصد کاهش داشته است.

و در پایان میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی مدت یاد شده معادل یک میلیون و ۵۹۷ هزار و ۴۲۵ تن بوده که نسبت به تخلیه یک میلیون و ۱۰۰ هزار و ۶۷۸ تنی این کالای اساسی در سال ۹۹، 45 درصد رشد داشته است. .