تصمیم اوپک برای افزایش تولید نفت

طرح افزایش تولید نفت در ژوئن به میزان چهارصد و سی و دو هزار بشکه در روز، گزینه کلیدی برای کنفرانس وزیران اوپک پلاس در ماه مه است.

 كنفرانس عالی ترین مرجع سازمان است که متشكل از نمایندگان كشورهای عضو است  و این احتمال وجود دارد که اوپک برنامه فعلی را برای ژوئن نیز حفظ کند.

در حال حاضر  عربستان سعودی و امارات تنها کشورهایی هستند که ظرفیت تولید بدون محدودیت دارند

افزایش تولید بین کشورهای عضو اوپک پلاس هیچ آسیبی از بحران اوکراین ندیده است .