قانون دریایی ایران

تصویب قانون دریایی ایران

به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با موافقت هیئت وزیران؛ قانون دریایی ایران به تصویب رسید