حضور فعال موسسه حقوقی داد و خرد در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی اردیبهشت ۱۳۹۸