حکم دیوان عدالت اداری: استفاده از اینماد الزامی است.

دیوان عدالت اداری در حکمی شرکت های پرداخت یاری را ملزم به استفاده از اینماد یا همان نماد اعتماد الکترونیکی نمود. به بیان دقیق تر دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوای برخی از شرکت های پرداخت یاری مبنی بر ابطال آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی مصوب بانک مرکزی ناظر بر استفاده ی این شرکت ها از اینماد صادر نموده است.

توضیح اینکه در تیرماه سال جاری پس از تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی، شاپرک شرکت های پرداخت یاری را به استفاده از اینماد ملزم نمود که همین الزام به انگیزه ای برای ابطال آیین نامه بانک مرکزی تبدیل شد. بنابراین برخی از این دست از شرکت ها از جمله زرین‌پال، پی‌ پینگ، زیبال، وندار، جیبیت و باهمتا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طی دادخواست های جداگانه ای اقدام به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری کرده و ابطال این آیین نامه را تقاضا کردند.

شعبه مربوطه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده نهایتا حکم به قانونی بودن این آیین نامه ی بانک مرکزی صادر نموده و آن را منطبق با قانون مبارزه با پولشویی دانسته است.

بدین ترتیب کلیه شرکت های پرداخت یاری کماکان ملزم به استفاده از نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) خواهند بود.