ضوابط انتشار انواع صکوک توسط موسسه‌های اعتباری ابلاغ شد.

ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط موسسه‌های اعتباری در بستر بازار سرمایه با تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، به‌منظور تنوع‌بخشی در ابزارهای تأمین مالی کشور و با هدف کمک به بانک‌ها برای رفع کمبود منابع مالی با اتکا به دارایی‌های قابل ملاحظه، موضوع امکان انتشار انواع صکوک در بازار سرمایه توسط شبکه بانکی کشور در جلسه دی‌ماه شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد در چارچوب ضوابط مصوب این بانک، امکان انتشار انواع صکوک (به عنوان بانی) برای شبکه بانکی کشور در بستر بازار سرمایه ایجاد شود. هرگونه درخواست برای انتشار صکوک در چارچوب ضوابط ناظر ابلاغی و با هماهنگی بازار سرمایه انجام می‌شود.

انتشار صکوک با مجوز بانک مرکزی، مؤسسه اعتباری و اشخاص حقوقی مرتبط مجاز به خرید انواع صکوک مربوط به خود و سایر مؤسسه‌های اعتباری نیستند، مؤسسه اعتباری فقط مجاز به انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک است؛ انتشار صکوک قابل تبدیل به سهام مطابق ضوابط بانک مرکزی از جمله ضوابط ابلاغ شده به مؤسسات اعتباری است. در سال‌های اخیر انتشار صکوک (ابزارهای تأمین مالی اسلامی) بسیار مورد توجه شبکه بانکی کشور بوده و درخواست‌های متعددی برای استفاده از آن به این بانک ارسال شده است.

صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی بوده و بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلامی طراحی می‌شود. دارندگان صکوک به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها هستند. صکوک در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به‌کار گرفته می‌شود. این اوراق ممکن است مبتنی بر دارایی و با درآمد ثابت یا متغیر طراحی شوند.

از مهم‌ترین نقاط قوت استفاده از انتشار صکوک برای بانک‌ها علاوه بر تنوع‌بخشی ابزارهای مالی، افزایش توان تجهیز منابع مالی شبکه بانکی و امکان تسهیلات‌دهی بیشتر است. شبکه بانکی کشور از یک‌سو با کمبود منابع مالی روبه‌رو بوده و از سوی دیگر دارای مازاد دارایی انباشته شده در ترازنامه خود است. انتشار صکوک به پشتوانه این دارایی‌ها، برخی تنگناهای مالی که بانک‌ها با آن روبه‌رو هستند را برطرف خواهد کرد.