موارد استثناء در قوانین کرونایی اجاره مسکن

دادستان کل کشور موارد با اشاره به استثناء قوانین اجاره منزل در شرایط کرونا گفت: موجری که نیاز به خانه خود برای فرزند، پدر، مادر یا همسرش داشته باشد در صورت اثبات مستثنی خواهد بود. مدت این مصوبه یکسال است و اگر نیاز باشد تمدید خواهد شد.