نمایشگاه مجازی هوش مصنوعی و مالکیت فکری

سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در حال برگزاری نمایشگاهی مجازی تحت عنوان هوش مصنوعی و مالکیت فکری به آدرس https://wipo360.azurewebsites.net می باشد. بازدید از این نمایشگاه مجازی رایگان بوده و در قالب یک تور مجازی برگزار می شود که با گشت و گذار در محیط نمایشگاه می توان در بخش های مختلف از متون و توضیحات شفاهی ارایه شده بهره برد. این نمایشگاه دانش ارزشمندی راجع به ارتباط میان مالکیت فکری و هوش مصنوعی به دست می دهد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در آینده شاهد گسترش چشمگیر تولید آثار فکری توسط هوش مصنوعی خواهیم بود و از این رو پویایی در قانونگذاری در این زمینه امری ضروری برای تمامی کشورها به نظر می رسد.

منبع: https://www.wipo.int/portal/en/index.html