معافیت مالیاتی ورود اسکناس خارجی به کشور

مطابق با ابلاغ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، واردات اسکناس ارزی به کشور از مبادی گمرکات اجرایی از مالیات معاف شد.

بر اساس ابلاغیه مذکور، به هر میزان اسکناسی که ارز وارد کشور شود، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود.